• Privacy beleid

 • Persoonsgegevens die door Amquist verkregen zijn via deze website, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens bedoeld zijn. Deze gegevens blijven in het bezit van Amquist zolang dit noodzakelijk en zullen nooit overhandigd worden aan derden.

  Amquist respecteert de privacy van iedereen van wie persoonsgegevens door Amquist worden verwerkt, waaronder die van bezoekers van de website www.amquist.nl, Amquist verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). 

  Amquist verwerkt de persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Amquist, zoals bij: Het versturen van een bericht middels het aanvraagformulier op de website, een telefonische gesprek of mailcontact, het sluiten van een overeenkomst met Amquist middels het boekhoudpakket Moneybird met betrekking tot het verlenen van diensten en/of de levering van producten.

  Uw persoonsgegevens worden door Amquist verwerkt en alleen indien noodzakelijk uitsluitend gedeeld met derden nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. 

  1) Om uitvoering te geven aan een tussen u en Amquist tot stand gekomen overeenkomst. 

  Indien u, bijvoorbeeld middels het contactformulier op de website, persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Amquist gebruikt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, bijvoorbeeld om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Amquist heeft gesloten, worden de door u in dat kader opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. 
  In het kader van een met u gesloten overeenkomst worden uw persoonsgegevens alleen verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals externe reparateurs of ingehuurd personeel, . Zulks gebeurt uitsluitend indien en voor zover dit nodig is om de door Amquist aan deze derden opgedragen taken te kunnen uitvoeren. 

  Indien u voorheen een overeenkomst met Amquist hebt gesloten, mag Amquist u zonder voorafgaande instemming per e-mail benaderen indien deze dit in overwegende mate betrekking heeft op diensten of producten die eerder door u van Amquist zijn afgenomen.

  2) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Amquist.

  Amquist gebruikt voor de offertes, facturering en boekhouding, een boekhoudpakket. Dit pakket heeft de beschikking over uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om de door 

  Amquist aan dit pakket opgedragen taken te kunnen uitvoeren. De gegevens binnen dit boekhoudpakket worden gedeeld met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Amquist te kunnen verzorgen.

  3) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Amquist of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. 

  Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Amquist, om de website en e-mailvoorzieningen van Amquist te kunnen exploiteren. 

  In alle gevallen geldt dat uitsluitend Amquist toegang heeft tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hem opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Amquist persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Amquist zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De door Amquist ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Amquist de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Amquist de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Amquist, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. 

  Foto- en filmmateriaal 
  Indien u als opdrachtgever een opdracht bij Amquist hebt gedaan en Amquist op locatie van de boeking foto- en/of filmopnames heeft gemaakt, mag Amquist deze opnames op basis van de met u gesloten overeenkomst gebruiken ter promotie van de activiteiten van Amquist op zijn website, sociale mediapagina’s of in zijn portfolio. U kunt uw instemming daarvoor evenwel op grond van gewichtige redenen schriftelijk intrekken. Indien de foto’s of films geportretteerden bevatten die niet de opdrachtgever van Amquist zelf betreffen, dan zal Amquist deze personen evenwel voorafgaand uitdrukkelijke instemming vragen voor het gebruik van de opnames voor de genoemde doeleinden. Deze toestemming kan te allen tijde door iedere geportretteerde worden ingetrokken. 

  Uw rechten 
  U heeft het recht om Amquist te verzoeken om inzage, verwijdering en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

  Bewaren van persoonsgegevens
  Persoonsgegevens worden door Amquist alleen bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Amquist legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van de website middels een SSL-certificaat, garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

  Contact
  Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Amquist, kunt u contact opnemen met Amquist. Amquist helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Amquist of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen te verwijderen.

   

  Amquist computer service
  Buizerd 52,
  4617JL Bergen op Zoom
  06-53972398
  mail@amquist.nl
  www.amquist.nl